Strážna služby

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • ochrana osoby
 • zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, alebo poplachového systému (pult centralizovanej ochrany PCO), prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta :
  • disponujeme najmodernejším pultom centralizovanej ochrany
  • možnosť aj dovolenkovej ochrany bytu
  • možnosť pridelenia tzv. tiesňového tlačidla aj počas pobytu v byte, či na pracovisku
  • naši zamestnanci sú preverení Policajným zborom
  • členovia zásahových skupín sú pravidelne dvakrát do mesiaca školení z taktiky zásahov, streleckej prípravy, sebaobrany a právnych noriem; zároveň sú preskúšavaní - tieto činnosti vykonávajú vysokokvalifikovaní inštruktori
  • pri zásahoch používame najmodernejšiu techniku (výzbroj, výstroj - napr. zbrane, rádiostanice, motorové vozidlá a pod.)
  • cena za pripojenie na pult centralizovanej ochrany podľa chránených hodnôt, poistnej zmluvy - dohodou
  • diskrétne rokovanie
  • záruka utajenia informácií
 • vypracúvanie plánu obrany
  Strážnu službu je možné rozšíriť o ďaľšie dohodnuté kontrolné činnosti vonkajšej a vnútornej ochrany, napr.

 • vstupná kontrola osôb, vozidiel, nákladov
 • vonkajšia a vnútorná fyzická kontrola
 • dodržiavanie vnútorného poriadku, zmyslovej kontroly zariadení,
 • vykonávanie protipožiarnych hliadok v mimopracovnej dobe
 • otváranie a zatváranie objektov
 • usporiadateľská služba podujatí

 
EX3, s.r.o.,  Vajanskeho 24,  905 01 Senica,  ICO: 36256145
or Okresny sud Trnava, oddiel: Sro vlozka cislo 14338/T